000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

Spotkanie z Polakami w Pawłodarze

SpotkaniewPawłodarze 2

 

W dniu 09 grudnia 2018 r. w Pawłodarze miała miejsce wizyta wicekonsula Ambasady RP w Astanie Norberta Rafalika. Podczas spotkania z przedstawicielami społeczności polskiej, konsul wręczył siedmiu osobom Karty Polaka. Podkreślając wkład Polaków w popularyzację polskiej kultury i języka polskiego w Pawłodarze, konsul N. Rafalik przekazał na ręce Pani Marii Drąg - nauczycielki delegowanej do Pawłodaru przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Świąteczną Paczkę Kulturalną (m.in. gry, książki).

Dodatkowym elementem wizyty był udział w festiwalu piosenki patriotycznej, zorganizowanym przez Zgromadzenie Narodu Kazachstanu, podczas którego wystąpiła również wokalna młodzieżowa grupa „Narcyz” reprezentująca polskie stowarzyszenie w Pawłodarze. Festiwal jest organizowany corocznie z okazji Święta Niepodległości Republiki Kazachstan, zazwyczaj w formie konkursu. W tym roku wszystkie grupy (wystąpiło 18 grup) były zwycięzcami i otrzymały nagrody od organizatorów.

W ramach pobytu w Pawłodarze odbyło się również spotkanie z przedstawicielami duchowieństwa w klasztorze Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji, w którym udział wzięli również wolontariusze z Polski.

SpotkaniewPawłodarze 3

Встреча с поляками в Павлодаре

9 декабря 2018 г. с визитом посетил Павлодар вице-консул Посольства РП в Астане Норберт Рафалик. Во время встречи с представителями польской общины консул вручил семерым полякам Карту Поляка.

Подчеркнув вклад поляков в популяризацию польской культуры и польского языка в Павлодаре, консул Н. Рафалик передал преподавателю Марии Дронг, командированной в Павлодар Центром развития польского образования за границей, Рождественскую культурную посылку с играми и книжками.

Дополнительным элементом визита стало участие в фестивале патриотической песни, организованным Ассамблеей народа Казахстана, во время которого также выступила вокальная молодежная группа "Narcyz", представляющая польское объединение в Павлодаре. Фестиваль проводится ежегодно по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, как правило, в виде конкурса. В этом году все группы стали победителями и получили призы от организаторов.

В рамках пребывания в Павлодаре состоялась также встреча с представителями духовенства в монастыре Сестер из ордена Кларисок от Вечного Поклонения, в которой также приняли участие волонтеры из Польши.

Источник: astana.msz.gov.pl

SpotkaniewPawłodarze 1