000

Icon RuIcon Pl

Fb 01Vk 01Insta 01Ut 01

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

NAWA LogoMisją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Agencja będzie mogła przyznawać środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA będą mogły się ubiegać: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na stronie www.nawa.gov.pl

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ОБМЕНУ

Миссия Агентства заключается в поддержке академического обмена и международного сотрудничества в целях укрепления потенциала польской науки и высшего образования. Задача Агентства состоит в том, чтобы проводить долгосрочную политику по поддержке академической мобильности и качественной интернационализации польских университетов, среди прочего через реализацию программ, адресованных студентам и преподавателям как из Польши, так и из-за рубежа.

Агентство сможет предоставлять финансовые ресурсы: студентам и аспирантам, участникам подготовительных курсов для обучения на польском языке, сотрудникам университетов или научных подразделений, лицам, имеющим как минимум ученую степень доктора, доктора искусствоведения или эквивалентную степень, полученную за рубежом. Кроме того, финансовая поддержка из фондов NAWA будет доступна: лицам, направленным за границу для преподавания польского языка как иностранного, университетам и научным подразделениям, неправительственным организациям и подразделениям сектора государственных финансов, осуществляющим деятельность по интернационализации высшего образования и науки.

Надзор за деятельностью Агентства с точки зрения законности, надежности, целесообразности и экономической эффективности осуществляет министр, отвечающий за высшее образование.

Больше информации на сайте www.nawa.gov.pl